کسب نشان تک ستاره توانمندی در مدیریت فناوری و نوآوری

نشان ستاره فناوری ایران