۲۸ فروردین

هوش مصنوعی

توانایی استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای تصمیم گیری، بازنگری مدل های کسب و کار، اکوسیستم ها و بازسازی تجربه ی مشتری، منجر به نوآوری های دیجیتال تا سال ۲۰۲۵ خواهد شد. افزایش درخواست ها و پژوهش هایی که در این حوزه انجام می شود به روشنی بیانگر رشد علاقه مندی در این حوزه می […]